Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

Sidhe
4063 d6d5 390
Reposted frompurpa purpa viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
8508 73d1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
5854 0a4d 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
5087 e87d 390
Sidhe
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viagabrielle gabrielle
Sidhe
8559 4357 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaretaliate retaliate
Sidhe
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
5334 be6c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
3570 23d2 390
Reposted fromabsolem absolem viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
6758 9b58 390
Sidhe
2222 2cf9 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe

August 06 2019

Sidhe
7510 d190 390
Sidhe
Sidhe
4729 cb07 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
Sidhe
Sidhe

Potrafisz czasem odpuścić? Ale nie wtedy, kiedy Ci się nie chce, tylko wtedy, kiedy aż Cię świerzbi, żeby naprawiać, udowadniać i przekonywać do swoich racji.
Weź książkę, kawę lub głęboki oddech i pozwól rzeczom się toczyć. 
Zobaczysz świat bez Ciebie też przetrwa.

Poukładaj szczęście.

— "Nic nie jest proste. Kobiecy świat"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
0015 12fd 390
Reposted frommartinini martinini viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl